ซิมโพเซียม 2010

ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2553 โดยได้รับฟังความรู้และอภิปราย ถาม-ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยก้บผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ได้รับประสบการณ์ดี ๆ ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

การประชุมนานาชาติด้านการวัดผลประเมินผล 2010

การประชุมนานาชาติด้านการวัดผลประิเมินผล (IAEA) 2010 ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ปลายเดือน สิงหาคม 2553 การได้เข้าร่วมการ

This slideshow requires JavaScript.

ประชุมครั้งนี้ ถือเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่มีคุณค่ามากในการได้รับฟังความก้าวหน้าในนวัตกรรมและการจัดทำวิจัยด้านการศึกษาของนานาประเทศที่เป็นสมาชิกทั่้วโลก ทำให้เกิดความรู้สึกว่า การพัฒนาด้านการศึกษามีความสำคัญอย่างมากในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นสากล และก้าวไปให้ทัดเทียมนานาชาติให้ได้ งานนี้ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งภาษา ความมันส์ ความฮา ความอดทน ความงงงวยบ้าง ก็เป็นประสบการณ์ดี ๆ ที่หาไม่ได้ง่าย ๆ อีกเหมือนกันค่ะ ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

การเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันธรรมชาติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยได้สร้างเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 8 เรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการอธิบายถึงลักษณะพื้นฐานของวิทยาศาสตร์หรือเป็นการอธิบายถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ธรรมชาติวิทยาศาสตร์จะมีอยู่ในทุกสาระการเรียนรู้อยู่แล้ว ดิฉันเห็นว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการสังเกตและประสบการณ์ที่ได้รับจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์จึงคลอบคลุมถึง ความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติที่มีต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลก ส่วนวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ โดยจะหาหลักฐานประกอบการใช้เหตุผลและจินตนาการ ทำการทดลอง และทำนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สนับสนุนแนวความคิดของตน

แนะนำสื่อ

วิธีการเลือกใช้สื่อออนไลน์ที่น่าสนใจ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (Nature of Science) คือความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนเป็นหนึ่งคุณลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา  มีการสร้างทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมนุษย์เป็นคนสร้างคำอธิบายปรากฏการณ์นั้นขึ้นมา   การได้มาซึ่งความรู้นั้นเราต้องรู้จักสังเกต แสวงหาความรู้อยู่เสมอ