การเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันธรรมชาติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยได้สร้างเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 8 เรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการอธิบายถึงลักษณะพื้นฐานของวิทยาศาสตร์หรือเป็นการอธิบายถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ธรรมชาติวิทยาศาสตร์จะมีอยู่ในทุกสาระการเรียนรู้อยู่แล้ว ดิฉันเห็นว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการสังเกตและประสบการณ์ที่ได้รับจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์จึงคลอบคลุมถึง ความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติที่มีต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลก ส่วนวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ โดยจะหาหลักฐานประกอบการใช้เหตุผลและจินตนาการ ทำการทดลอง และทำนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สนับสนุนแนวความคิดของตน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: